JAXICS History

JAXICS has a long and storied history. From humble beginnings as a neighborhood club meeting in personal homes to large events attended by thousands in auditoriums and arenas, ICS has come a long way. We are thankful to all those volunteers that worked for JAXICS and the presidents who lead them.

Year President Name
1974 Satya Pachori
1975 Parvesh Swani
1976 Nandu Paryani
1977 Roaji Patel
1978 Gul Paryani
1979 Govind Boloor/Sushma Swani
1980 Subodh K. Jain
1981 Hasmukh Bhakta
1982 Sudarshan Kuthiala
1983 Rick Khona
1984 Radhe Shyam Mittal
1985 Nalin Joshi
1986 Sushma Swani
1987 Gaurang Shah
1988 Vinod Kumar
1989 V. S Ramamurthi
1990 Atul Shah
1991 V. S Ramamurthi
1992 Niranjan Rao
1993 Ashok Roychoudhary
1994 Kaushalendra K. Singh
1995 Shyam Roy
1996 Raj Sood
1997 Anand Kuruvilla
1998 Tracy Khona
1999 Sangita Horton
2000 Manish Kothari
2001 Sankat Haran Upadhyay
2002 Sunil Sureka
2003 Senthi Kumar
2004 Ravi Sanka
2005 Raj Sood
2006 Mukesh Goyal
2007 Sonia Shahani
2008 Uma Earnky
2009 Vikas Hawaldar
2010 Krishnakunar Venkatrama
2011 Jitesh Doshi
2012 Jignesh Kapadia
2013 Priya Doshi
2014 Manshi Parikh
2015 Pradeep Shah
2016 Parag Shah
2017 Sandhya Hawaldar
2018 Shishir Saxena
2019 Vara Suresh
2020 Lokesh Sharma
2019 - Cloned Vara Suresh
2020 - Cloned Lokesh Sharma